Φόρτωση...

Η Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγιος» διοικείται σύμφωνα με το Καταστατικό που εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την 12η Δεκεμβρίου 1993 (αρχικό Καταστατικό), και το οποίο με τη σειρά του τροποποιήθηκε με την από 30 Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύτηκε κατά τον νόμο (Τροποποιημένο καταστατικό). Παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένα χρήσιμα άρθρα του αρχικού και του τροποποιημένου καταστατικού.


1. (ΑΡΧΙΚΟ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την επωνυμία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ  'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ'

Με το από 23 Νοεμβρίου 1952 καταστατικό αποτελούμενο από 42 άρθρα, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό 46/1953 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, μετά την τελεσιδικία της οποίας γράφτηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βεροίας με αριθμό 341/1953, ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ', με έδρα τη Νάουσα και σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού.

Ήδη με το παρόν, το πιο πάνω καταστατικό, μετά την σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Δεκεμβρίου 1993, τροποποιείται ως προς τα άρθρα 1,2, 4,17,18,19,27,28,35,40 αυτού, ώστε ανασυντασσόμενο αποτελείται από 39 άρθρα. Το τροποποιημένο καταστατικό έχει ως εξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ίδρυση, επωνυμία και σκοπός

Άρθρο 1. Ιδρύεται στη Νάουσα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Πολιτιστική Εταιρεία  Νάουσας, Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγιος", με έδρα τη Νάουσα.

Άρθρο 2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατά το δυνατόν συμβολή της στην έρευνα της τοπικής Ιστορίας, Λαογραφίας, Οικονομίας, Πολιτισμού κλπ, καθώς και η προαγωγή γενικά των προσπαθειών για την πολιτιστική εν γένει ανάπτυξη της Νάουσας και της περιοχής της. Την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών η Εταιρεία θα επιδιώξει ιδίως με την δημιουργία και οργάνωση ειδικής λέσχης για τα μέλη της, με την ίδρυση βιβλιοθήκης-ιστορικού αρχείου, με την έκδοση περιοδικών και βιβλίων, με την πραγματοποίηση διαλέξεων και διαλογικών συζητήσεων των μελών του ή προσωπικοτήτων που θα προσκαλούνται για τον σκοπό αυτό, με την διοργάνωση επιστημονικών   συνεδρίων, με τη συγκρότηση ειδικών τμημάτων για την μουσική και το θέατρο και την οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων, επιμορφωτικών εκδρομών, και γενικά με την συμμετοχή των μελών της σε κάθε κοινωφελές και εξωραϊστικό έργο στη Νάουσα και την περιοχή της, σε συνεργασία και με άλλους αντίστοιχους φορείς.

……

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διοίκηση της Εταιρείας, Όργανα, Λειτουργία διοίκησης

Άρθρο 17. Όργανα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση των μελών και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 18.  Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται μία μέρα μέσα στον πρώτο μήνα κάθε δεύτερου έτους, από την Γενική Συνέλευση των μελών της, ….

………..

Άρθρο 19.  Μετά την εκλογή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθος, έχει δε διάρκεια δύο χρόνια.

 

Σημείωση: Η πιο πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της έγινε ώστε να εναρμονιστεί με τις σημερινές συνθήκες και κυρίως να δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων της Εταιρείας και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτός Ναούσης, με στόχο να μπορεί να διεκδικεί επενδυτικά προγράμματα από τους αναπτυξιακούς νόμους, οι οποίοι συνήθως εξαιρούν το Πολεοδομικό συγκρότημα της Νάουσας. Οι βασικές μεταβολές αναφέρονται παρακάτω:


2. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την επωνυμία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ίδρυση, επωνυμία και σκοπός

Άρθρο 1. Ιδρύεται στη Νάουσα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Πολιτιστική Εταιρεία  Νάουσας, Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγιος", με έδρα τη Νάουσα. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί Παραρτήματά του με έδρα εκτός Ναούσης, εντός του Νομού Ημαθίας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

Άρθρο 2. Σκοπός της Εταιρείας είναι …  Ο σύλλογος, προς επίτευξη του σκοπού του, μπορεί  1) να συνεργάζεται με παρόμοια σωματεία και συλλόγους γειτονικών και άλλων πόλεων της χώρας, αλλά και χωρών του εξωτερικού, 2) να είναι ο ίδιος συνεργαζόμενο μέλος οποιουδήποτε ανάλογου φορέα πολιτιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, 3)  να συνεργάζεται με Δήμους, Κοινότητες, Περιφέρεια και όποιους άλλους φορείς κρίνει απαραίτητο είτε εντός της Ελλάδας είτε εκτός αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διοίκηση της Εταιρείας, Όργανα, Λειτουργία διοίκησης

Άρθρο 17. Όργανα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση των μελών και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 19.  Μετά την εκλογή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθος, έχει δε διάρκεια τρία χρόνια.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies